เซนเซอร์แปลงความถี่

เซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถรู้สึกถึงวัดข้อมูลและสามารถส่งออกการส่งขั้นตอนการจัดเก็บ, การแสดง, บันทึกและควบคุมข้อมูลความรู้สึก