ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

วินัยทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของเลนส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์