วงจรรวม (ICS)

วงจรรวมเป็นชนิดของอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนประกอบ